Ứng dụng sử dụng camera của điện thoại và tìm các mục tiêu đã được định nghĩa trước trong CSDL. Khi mục tiêu được phát hiện, một lớp nội dung ảo được phủ lên trên nền hình ảnh thực ghi lại bởi camera. Các mục tiêu có thể là một trong các dạng sau: 

  • Hình ảnh (logo, flyer).
  • Mã (QR code, mã vạch,…).